عکسهایی از طبیعت زیبای روستای آلهاشم

عکسهای جدید از آلهاشم

مدرسه شهید احمدی

عکسهای ورودی روستا و مناظر اطراف امامزاده آلهاشم

نمایی دور از آلهاشم سفلی

ورودی و خیابان اصلی روستا که آسفالت آن از بین رفته که جادارد مسئولین روستا فکری بحال این جاده پررفت و آمد داشته باشد.

****************************************************

عکسهای اطراف تندره و جاده آن

دره یدی قزلار

دوزلاخ

گدیک دالی

 .

/ 0 نظر / 58 بازدید